IZABERITE TEMU:

Glavna Knjiga

1. FINANSIJE

Ovaj mogul vam nudi detaljan uvid u sve nastale troškove kao i podatke o troškovnim mestima. Možete imati pregled svih prihoda, kao i konkretnih izvora tih prihoda. Ovo vam omogućava jasan uvid u vaše celokupno poslovanje na osnovu kojeg možete napraviti precizne analize i odlučivati o daljim koracima.

Da. Modul Glavna knjiga vam pruža pregled očekivanih prihoda ili obaveza u periodu koji je pred vama. Ovo vam umnogome pomaže da isplanirate dalje poslovne poteze.

Da. Možete videti finansijsko stanje u bilo kojoj valuti, bez obzira na to što nije knjiženo u devizama. Pored toga, možete videti i finansijsko stanje kupca izraženo u devizama, što vam koristi kod eventualnih zakašnjenja uplata kupaca, jer imate uvid i u kursnu razliku koja je u međuvremenu nastala.

Program to odrađuje za vas. Nema potrebe za ručnim preračunavanjem. Stvari isto stoje i kod knjiženja dobavljača – sve se automatski preračunava.

Uz Glavnu knjigu, imate na raspolaganju detaljne izveštaje o učinku svih vaših komercijalista, pojedinačno.

Da, čitav proces je mnogo jednostavniji i brži i nema potrebe za ručnim unošenjem. Dovoljno je da elektronski učitate izvod banke. Na taj način možete svoje vreme da usmerite na završavanje drugih obaveza.

Da. U bilo kom momentu. Kad god procenite da vam je potreban uvid u bilans stanja i uspeha, on vam je dostupan na samo jedan klik. Pored toga, bilans možete dobiti i u bilo kojoj valuti, bez potrebe za dodatnim knjiženjem.

2. PROMET ROBA I USLUGA

Da, možete da vodite čak i potpuno ili delimično odvojene cenovnike.

Da. Možete da vodite posebnu rabatnu i cenovnu politiku za svakog kupca ili za grupu kupaca. Možete i da odredite iznos do kojeg je određenom kupcu omogućeno da se zaduži.

Da, možete, pri čemu svaki artikal može imati jedan ili više bar-kodova.

Da. Svi dokumenti iz Prometa roba i usluga se mogu preneti u Glavnu knjigu prema shemama kontiranja koje postavite. Program traži podatke koji su mu potrebni za knjiženje u Glavnu knjigu i te podatke unosite samo jednom.

Da. Možete da kopirate i bilo koji dokument u okviru jednog objekta.

Omogućeno vam je više načina rezervisanja, u zavisnosti od načina prodaje koji praktikujete.

Jeste. Ovaj program je potpuno u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV-u i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV-a. Ne morate u svakom trenutku da znate detaljno tačke iz ovog pravilnika, jer je rad na programu koncipiran tako da je dovoljno da izaberete ponuđene opcije koje su prethodno već određene u skladu sa pravilnikom.

Ne samo da ih evidentirate, već i da pratite njihovo realizovanje, bilo da su u pitanju narudžbine kupaca ili vaše narudžbine prema dobavljačima.

Momak za laptopom

3. KADROVSKA EVIDENCIJA

Ljudski resursi

Sve ove radnike možete pomoću filtera staviti na spisak. Uđite u „Filter“, označite „Davaoc krvi“, izaberite „Da“, zatim, označite „Radnik je radio dana“ i unesite današnji dan. Uključite filter i „Pozovite radnike“. Sada možete štampati listu.

Pomoću ugrađenog filtera mogu se prikazati radnici po određenim kriterijumima tj. po unešenim podacima radnika. Ovako filtrirani radnici se mogu ažurirati ili staviti na neku drugu listu.

Uđite u Filter i izaberite označite „datum rođenja“. Upišite datum od i do. Uključite filter. Potom, uđite u „Priprema za izvoz podataka/Izvoz podataka“ i pritisnite dugme „Primeni“ (puni podatke u tabelu). Izborom kolone „Prikaz“ odredite koje su vam kolone potrebne, pa odradite „Export podataka“.

Apsolutno. Uđite u „Zaposleni/Karton godišnjih odmora“. Pritisnite dugme „Edit Report“. Izaberite rešenje (Npr. Go2019), odradite izmene, zatim sačuvajte izveštaj. Ako želite da se prethodna verzija ne gubi, izmenite ime izveštaja u npr. Go2019_1. Prilikom štampanja možete da birate rešenja Go2019 ili Go2019_1.

Uvođenje elektronskog poslovanja može biti jednostavno!
Preuzmite BESPLATNO e-brošuru
Saznajte kako implementacijom poslovnog sistema PolarisBS podižete efektivnost ukupnog poslovanja vaše kompanije
Brosura o svim PolarisBS modulima
Čovek za tastaturom

4. OBRAČUN ZARADA

Apsolutno. Ovaj program ne vrši obračun samo za vaše stalne zaposlene, on obuhvata i sve obračune i isplate vaše kompanije prema fizičkim licima sa kojima poslujete.

Da. Svim radnicima koji su bili zaposleni u određenom obračunskom periodu možete automatski da upišete sate.

Da, možete. To vam značajno olakšava posao, jer ne morate da unosite radne sate radnika, već se oni automatski preuzimaju sa sistema za beleženje dolazaka i odlazaka.

Da. Imate detaljno izveštavanje o tome koliki su troškovi po radnicima i troškovnim mestima.

Ne morate. U obračunu se automatski generišu nalozi koje možete učitati u elektronsko bankarstvo i lako i jednostavno izvršiti plaćanje.

Ne, i ovde je proces automatizovan. Program automatski generiše nalog za Glavnu knjigu, po ma kom obračunu i po troškovnim mestima, ako tako podesite. Zbog toga nije potrebno ručno unositi podatke.

5. MODUL BLAGAJNA

Ovaj modul vam omogućava vođenje blagajničkih naloga i dnevnika blagajne u elektronskom obliku. Evidentiranje naloga („u korist“ / „na teret“) možete uraditi brzo i lako, uz preglednost koja vam olakšava posao.

Da, podatke iz blagajne moguće je povezati sa kadrovskom evidencijom, kao i sa šifarnikom komitenata. Na osnovu toga, možete da dobijate izveštaje o prometu po radnicima, da te podatke sjedinjujete i analizirate.

Da. Nalog možete povezati sa vozilom, a imate i mogućnost upisa količine kupljenog goriva po stavkama.

Da, vrlo pregledno. Zahvaljujući modulu za evidentiranje naloga za službeno putovanje, možete pratiti iznos izdatog avansa, iznos troškova na putu, dnevnice i preostali iznos za isplatu radniku.

Da. Zahvaljujući integraciji sa programom Obračun zarade, ove podatke možete samo da preuzmete iz evidencije putnih naloga. To vam olakšava posao i štedi vreme.

Da, i ovde postoji mogućnost integracije. Sami možete formirati šemu kontiranja po vrstama blagajne i generisati dnevnik u Glavnoj knjizi. Ukoliko dođe do greške prilikom kontiranja (do pogrešne ili nepotpune šeme, na primer), program isporučuje izveštaj prema kojem knjigovođa lako može da unese ispravku, bez potrebe da tražite pomoć programera.

Ovaj program omogućava paralelno vođenje devizne blagajne (u devizama i u dinarima). Devizni iznosi se automatski preračunavaju, a stavke za proračun (kao što su tip kursa ili kurs) možete sami da menjate prema potrebi. Taj preračunat iznos se zatim prenosi u Glavnu knjigu.

Ne morate. Ovaj program omogućava istovremeno korišćenje kadrovske evidencije iz dve radne organizacije.

Modul blagajna pare i digitron
Evidencija

6. MODUL ZA EVIDENCIJU PIJAČNIH JEDINICA

Obračuni se rade po drugačijim principima, tako da posebno zadužujemo one
koje plaćaju gotovinski i posebno one koje bezgotovinski izmiruju svoja dugovanja.
Naravno, i prenos u Glavnu knjigu se razlikuje.

Verovatno ste pozvali karton pre rasknjiženja zaduženja.
Osvežite podatke (Taster osveži) i pronaćićete zaduženja.

Kada se radi knjiženje uplate, tačno treba navesti za koji ugovor se odnosi uplata,
a kod ispisa analitičkih kartica imate mogućnost da ispišete podatke za određeni ugovor.

7. MODUL ZA OBRAČUN KOMUNALNIH USLUGA

Prilikom sastavljanje obračuna možete birati klijente po raznim parametrima, kao
grupa klijenta, vrsta klijenta, period očitavanja, itd.

Možete, ali u izvodima treba jasno razlikovati vrstu obračuna (usluga),
jer analitičke kartone korisnika vodimo po obračunima i po korisnicima.

Opomene se mogu slati prema raznim kriterijumima, što može biti
iznos, procenat naplate, vrsta obračuna, grupa korisnika, itd.

Može to da se radi, Program komunalije poseduje poseban modul za to.

Komunalne usluge
Knjigovodstvo

8. MODUL ZA KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTAVA

Kada se ulazi u program, na listi imamo samo aktivna osnovna sredstva, ovako korisniku ne smeta os koja je otpisana, a možda i prodata.
Pomoću ugrađenog filtera bilo kad mogu da se prikažu i otpisana-rashodovana osnovna sredstva, naravno zajedno sa svojim kartonima.
Pomoću ovog filtera se mogu izfiltrirati osnovna sredstva po raznim kriterijumima.

U tom slučaju parametri nisu dobro podešeni. Treba proveriti da li su parametri dobro uneti (stopa, amortizacion grupa,poreska grupa, datumi. itd).
U modulu Servis/Kontrola podataka može da se izvuče izveštaj o raznim mogućim neslaganjima kod unetih podataka.
Prilikom obračuna amortizacije program obavešatava korisnika da za neko osnovno sredstvo nije obračunata amortizacija.
Tu se nabrajaju i mogući uzroci.

Postoji modul za filtriranje os. Sa time se mogu prikazivati osnovna sredstva po brojnim kriterijumima.
Ovako filtrirana osnovna sredstva se prikazuju u jednoj tabeli u kojoj tabeli se može odrediti polja za prikazivanje.
Ova tabela se konvertuje u excel ili drugi format.
Ako korisnik želi i ume, može i sam da kreira izveštaj. Za to je potrebno otprilike toliko znanja, koliko je potrebno za rad sa excel tabelama.

Izmežu raznih izveštaja imate mogućnost za ispis tih podataka sa svim potrebnim kolonama sa izlazom ili na štampač ili konvertovanjem u određen tip fajla (txt, excel, itd).

PolarisBS je vaša karta za svet digitalnog poslovanja. Nijedno slabije rešenje neće zadovoljiti vaša očekivanja.

Donosite najbolje, najpreciznije i najažurnije poslovne odluke uz PolarisBS ERP poslovno rešenje!